VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ CÔNG THƯƠNG


Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 22 202 222
Fax: (04) 22 202 525
Email: VKHCN@moit.gov.vn


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ công nghiệp trong ngành công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, lộ trình phát triển khoa học, công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công nghiệp chế biến; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các ngành công nghiệp và thương mại.

3. Tổ chức quản lý công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá công nghiệp, sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp và thương mại.

4. Tổ chức quản lý, xem xét, đánh giá, công nhận và đưa vào danh mục được phép sử dụng đối với các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.

 5. Tổ chức quản lý chất lượng, ghi nhãn hàng hoá; nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm công nghiệp; quản lý các chương trình đổi mới, phát triển khoa học, công nghệ; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong các ngành công nghiệp và thương mại.

6. Tổ chức xây dựng, hướng dẫn, triển khai thực hiện, đánh giá nghiệm thu các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường; chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường ngành công nghiệp và thương mại; các chương trình dự án theo cơ chế phát triển sạch; chương trình ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến và các chương trình, các đề án khác có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do cấp quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

 7. Trong lĩnh vực hoạt động điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động điện lực; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện theo chức năng nhiệm vụ được giao;

b) Tổ chức xây dựng để Bộ trưởng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành Quy trình vận hành hồ chứa phục vụ thuỷ điện; hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện; 

c) Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các chương trình tiết kiệm năng lượng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

d) Đầu mối về tổ chức, phát triển mạng lưới quản lý, sử dụng năng tiết kiệm từ Trung ương đến địa phương nhằm thống nhất triển khai có hiệu quả các chương trình tiết kiệm năng lượng trong phạm vi cả nước; 

đ) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm cho cộng đồng và các hộ có sử dụng nhiều điện; cập nhật, giới thiệu, phổ biến những thông tin mới, phương pháp mới, kỹ năng mới, phương tiện thiết bị công nghệ mới phục vụ hoạt động tiết kiệm năng lượng.

8. Phối hợp với các Vụ, Cục, Viện trong công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, xét chức danh khoa học, xác định giá trị doanh nghiệp liên quan đến khoa học, công nghệ trong công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp.

9. Giúp Bộ trưởng quản lý các chương trình kỹ thuật - kinh tế và các chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì.

10. Giúp Bộ trưởng quản lý các nguồn kinh phí, vốn của các dự án và các nguồn tài trợ cho hoạt động khoa học công nghệ và môi trường.

11. Đầu mối về tổ chức mạng lưới thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, chất lượng sản phẩm, sử dụng năng tiết kiệm và hiệu quả, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công nghiệp chế biến theo thông báo của Việt Nam và WTO; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dự báo để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

12. Theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp hội khoa học - kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp và thương mại.

13. Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ. 

14. Thường trực Hội đồng sáng kiến, sáng chế của Bộ.

15. Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về đánh giá tình hình hoạt động khoa học, công nghệ trong ngành công thương.

16. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Văn phòng Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Tự động hoá và Công nghệ vật liệu.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Vụ trưởng Nguyễn Phú Cường

  

   Điện thoại: (04) 22202416

   Email: CuongNP@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Phó vụ trưởng Phạm Thu Giang

  Điện thoại: (04) 22202314

  Email: GiangPT@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Phó vụ trưởng Nguyễn Huy Hoàn
 Điện thoại: (04) 22202310

 Email: HoanNH@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Trưởng phòng Trần Việt Hòa
Điện thoại: (04) 22202438

Email: HoaTV@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 2. Phó trưởng phòng Nguyễn Quốc Thủy
  Điện thoại: (04) 22202438

  Email: ThuyNQ@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 3. Phó trưởng phòng Lê Hoàng
 Điện thoại: (04) 22202304

 Email: HoangL@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Trưởng phòng Nguyễn Duy Hòa
 Điện thoại: (04) 22202312

 Email: HoaND@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

2. Phó trưởng phòng Trần Minh

Điện thoại: (04) 22202436

Email: MinhT@moit.gov.vn

 

PHÒNG AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. Trưởng phòng Nguyễn Quang Thảo

Điện thoại: (04) 22202412

Email: ThaoNQ@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 2. Phó trưởng phó Nguyễn Đức Vinh
 Điện thoại: (04) 22202412

 Email: VinhND@moit.gov.vn
 

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

1. Chánh văn phòng Bùi Minh Sơn
 Điện thoại: (04) 22202420

 Email: SonBM@moit.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Phó chánh văn phòng Nguyễn Duy Hưng
  Điện thoại: (04) 22202420

  Email: HungNGD@moit.gov.vn